» با حضور اقای دکتر قاسم احمدی لاشکی مدیر کل امور مجلس و دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شدند