» باحضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در کاشان آغاز ساخت مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی قمصر کاشان با مشارکت خیران فرهنگی