» جلسه مشترک دکتر قاسم احمدی لاشکی با معاون پارلمانی وزارت علوم