» پانزدهمین نشست وزارت آموزش و پرورش با دیوان محاسبات کشور