» حضور دکتر قاسم احمدی لاشکی در شورای اداری اموزش و پرورش اردبیل