» جلسه هماهنگی برنامه ریزی و تمهیدات سفر وزیر آموزش و پرورش به حوزه انتخابیه