» «عدالت آموزشی» را فراتر از یک کشور بدانیم/ «فقر اقتصادی » را از چهره آموزش پاک کنیم