» افزایش سهم آموزش و پرورش از محل عوارض گازرسانی از ۲۰ به ۵۰ درصد