» مصوبه تلفیق برای ساخت و تجهیز حداقل ۸ هزار مدرسه