» ۱۰۰۰ میلیارد تومان؛ بودجه تبدیل پسماند به انرژی در سال ۹۹