» آغاز بکار اجلاس سالیانه مدیران و روسای آموزش پرورش سراسر کشور با بیانات مقام معظم‌ رهبری