» امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت_آموزش_و_پرورش و سازمان جغرافیایی نیروهای_مسلح