» دیدار دکتر قاسم احمدی لاشکی با مجمع نمایندگان محترم خوزستان