» دیدار دکتر حاجی میرزایی از معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش