» احمدی لاشکی در نخستین جلسه شورای مدیران و مشاوران معاونت حقوقی: