» “ردیف جدید با شماره ۱۲۷۵۹۸ در قانون بودجه ۱۴۰۰ به اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد” جهت ساماندهی املاک وزارت اموزش و پرورش