» دیدار دکتراحمدی لاشکی با دکتر بانک مشاور رئیس جمهور