» فیلم سخنان دکتر احمدی لاشکی یک روز پس از تصویب منطقه آزاد مازندران