» بازدید دکتر احمدی لاشکی از پروژه گاز رسانی محور پول کجور