» تلاش آموزش‌و پرورش برای هدایت دانش‌آموزان نخبه در رشته های علوم انسانی