» دیدار جمعی از نیروهای حق التدریس بخش کجور با دکتر احمدی لاشکی