» مستقلین اقبال بیشتری برای حضور در مجلس آینده دارند