» باحکم وزیر آموزش وپرورش: قاسم احمدی لاشکی رئیس ستاد اجرای سی وچهارمین اجلاس مدیران و روسای آموزش وپرورش سراسر کشورشد