» دکتر احمدی لاشکی در نشست مجازی مطرح کرد. آخرین وضعیت اردوگاه شهید باهنر، اخرین وضعیت ساماندهی نیرو در اموزش و پرورش