» حقوق معلمان خرید خدمات اصلاح و طبق قانون پرداخت می‌شود