» «غیبت غیرموجه» را عمده تخلفات اداری کارکنان کمتر از سه صدم درصد پرونده تخلف داریم